Skip to content

SGVerslagen over de PvdA-activiteiten in de Staten Generaal (1e en 2e Kamer)

 Dossier  Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82); Eindverslag
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200
 Dossier  Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid); Nader voorlopig verslag
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij); Voorlopig verslag
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over het bericht ‘Poolse vrouwen geïntimideerd op Nederlandse werkvloer’
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Gijs van Dijk over stressveroorzakende klantbeoordelingssystemen
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Dijksma en Van den Hul over het bericht ‘Fabrikant van Nederlandse medicijnen buit werknemers uit en vervuilt milieu’
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Dijksma over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Kindergeneeskunde in Drenthe
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over alweer een ernstige mishandeling bij het Groningse studentencorps Vindicat atque polit
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt’
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Voedingsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2018, over Voedsel
Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake de opvang van Venezolaanse vluchtelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 21; 2018-05-18
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Kuiken over de continuïteit van onderwijs van asielkinderen door de sluiting van het AZC Goes
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat de politie tips niet kan gebruiken
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy (Kamerstuk 34926-2)
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Voordewind, Groothuizen, Jasper van Dijk, Van Ojik en Kuiken over de situatie van migranten in Libië
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Van Tongeren en Nijboer over de afhandeling van oude schades
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Wörsdörfer en Koopmans over gebruik informatie uit het Handelsregister voor facebook-targeting
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Moorlag en Kuiken over het bericht dat informatie van de Kamer van Koophandel gebruikt wordt voor reclamedoeleinden
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Alkaya over het gebruik van gegevens uit het handelsregister voor direct marketing aan ZZP’ers en kleine ondernemers
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Inbreng van een schriftelijk overleg over de evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) (Kamerstuk 31524-360)
Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het afnemen van bloed van een overleden potentieel verdachte
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijksma over het grote aantal patiënten dat klachten ervaart na de door de zorgverzekering afgedwongen overstap van medicijn
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De terdoodveroordeling van een Sudanese vrouw
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Ze vermoordde haar man toen hij haar verkrachtte. Nu krijgt Noura (19) de doodstraf’
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Utrecht stemt in met verkoop monumentale woningen door Stadsherstel Midden Nederland’
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties’
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Woningcorporaties; Brief regering; Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018; Brief van de staatssecretaris van I&W met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer met een reactie op de documentaire Beerput Nederland over frauduleuze afvalverwerkingsbedrijven
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over privacyschendingen door Facebook
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De verkiezingsprocedure voor leden van het United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Grote ICT projecten
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017; Jaarverslag; Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning; Eindverslag
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk); Eindverslag
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2018, over Eurogroep/Ecofinraad/IMF
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme); Voorlopig verslag
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III); Eindverslag
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2018, over de Informele EU-Gezondheidsraad
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Werken in het onderwijs; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2018, over Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum; Eindverslag
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de stand van zaken van openstaande beantwoording bij wetsvoorstellen
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat de burgemeester van Heerenveen heeft gepleit voor verplicht moskeebezoek voor scholieren
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De afhandeling van oude schades door de NAM
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum; Eindverslag
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017; Jaarverslag; Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Conceptbrief aan de voorzitter van de Europese Commissie inzake de subsidiariteitstoets over de EU-voorstellen betreffende belastingheffing op de digitale economie COM (2018) 147 en 148
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De afhandeling van oude schades door de NAM
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Integrale aanpak veiligheid en integriteit
Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over hogere beloningen aan de top van Van Lanschot
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de verduurzaming van woningen
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over foute overboekingen bij ING
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn); Memorie van antwoord
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de verdringing en verrijking door zonneparken
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Moorlag over het bericht dat consumenten opzegkosten moeten betalen voor het opzeggen van een schadeverzekering
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij de aanleg van de Corredor Centro-Norte in het Amazonegebied
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Moorlag over de frauduleuze ondergang van het The Hague Institute for Global Justice
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Moorlag over een tekortschietende capaciteit van het stroomnetwerk in Groningen en Drenthe om de geplande zonneparken te faciliteren
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding); Eindverslag
Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Landelijk afvalbeheerplan (LAP); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)
Mon, 14 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De ongevallenverzekering voor Deliveroo bezorgers
Mon, 14 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK over energierekening huishoudens
Mon, 14 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Terrorismebestrijding; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 april 2018, over Terrorismebestrijding
Mon, 14 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Acute zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 april 2018, over Spoedeisende zorg
Mon, 14 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse bijdrage in de strijd tegen ISIS
Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de brief Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking
Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Intrekking van de Wet raadgevend referendum; Memorie van antwoord
Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82); Verslag van een schriftelijk overleg met de Staten van Sint Maarten over het voorstel van rijkswet tot vaststelling van de zeegrens tussen Sint Maarten en Saba
Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 19 en 20 februari 2018
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van VWS inzake Tweede overall rapportage sociaal domein
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het AOW-overbruggingspensioen
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  EU-voorstel: Verslag van de Commissie inzake actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen COM(2018)44; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Onacceptabel risico’ op instorten bruggen en viaducten in Noord-Holland
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de Fiscale beleidsagenda
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit COM(2017)793 en 794; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het proces rondom afschaffing van de dividendbelasting
Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Ploumen over een MIVD-operatie in Afghanistan
Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inwerkingtreding van de Wiv 2017
Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Werken zonder loon in de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard
Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De afhandeling van oude schades
Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening COM(2016)270, verordening tot herziening van EASO COM(2016)271 en verordening tot herziening van EURODAC COM(2016)272; Verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel
Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland
Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Zelfs solide DNB belegt nu riskanter’
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 23 april 2018, over de initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kops over frauduleuze bemiddelingsbureaus
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over het investeren van afgepakt crimineel geld in wijken
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de overval op Rabobank en of banken niet behoren te weten of er crimineel geld in kluisjes wordt opgeborgen
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat een crimineel op proefverlof zijn enkelband doorknipt en zware misdrijven kon begaan
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Diks, Van den Hul en Kuik over buitenlandse investeringen in Ethiopië
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Karabulut, Van Ojik en Ploumen over kernwapenbeleid
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hul en Kuiken over de continuïteit van onderwijs van asielkinderen door de sluiting van het AZC Goes
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Arissen over de online handel in beschermde vogels en het nieuws dat rechercheurs hun handen vol hebben aan smokkel van bedreigde diersoorten
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Brief van de minister van BZK van 25 april 2018 aan CTIVD over moties en toezeggingen Wiv 2017
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester; Voorlopig verslag
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de ongelijke kansen voor kinderen met een migratieachtergrond in het Nederlandse onderwijssysteem
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Ministerie van Defensie)
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over de nieuwe spoorbrug bij Weener
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van Tongeren, Nijboer en Beckerman over het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding); Nadere memorie van antwoord
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Asbestverwijdering door middel van “Minicontainment”
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het ANBO-onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ouderen met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen komen
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie; Voorlopig verslag
Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Inbreng verslag schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat” (Kamerstuk 34928-2)
Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Inbreng van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 (Kamerstuk 34924-3)
Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Inbreng van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy (Kamerstuk 34926-2)
Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het falen van de renovatie van de Julianabrug in Urmond
Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De fiscale behandeling van compensatie van schade door aardbevingen
Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Documentatieverplichtingen voor huurwoningen met een huur rondom de liberalisatiegrens
Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Nijboer over behouden van een gouden aandeel (Kamerstuk 32013-189)
Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Lidmaatschap van de Europese Unie; Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 april 2018, over de mogelijke gevolgen van brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties
Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie’
Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Inbreng van een schriftelijk overleg over de Internationale Arbeidsconferentie 2018 (Kamerstuk 29427-112)
Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Alweer een ernstige mishandeling bij het Groningse studentencorps Vindicat atque polit
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Aanpak huiselijk geweld; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2018, over Kindermishandeling/GIA/Slachtoffers loverboys
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Hoornse Zedenzaak: Somalische verkrachter nog in Nederland’
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het lot van Nederlandse IS-kinderen
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Reactie op berichtgeving over elektronische enkelband
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Kinderopvang; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 april 2018, over Kinderopvang
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2018, over Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Emancipatiebeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 april 2018, over Emancipatiebeleid
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000); Brief regering; Voortgang C2000 en 112
Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Aanpak huiselijk geweld; Brief regering; Geweld hoort nergens thuis: programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021
Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De uitzetting van de in de Hoornze zedenzaak voor verkrachting veroordeelde Mohamed M.
Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De telefonische verkoop van ongevraagde producten
Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De berichten “Aanrander nog hier” en “Doodsbang voor het monster uit Hoorn.”
Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Voortgang maatregelen Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie en Actieplan Zwangerschapsdiscriminatie
Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) ; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Tue, 01 May 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Versterkingsproblemen in Groningen
Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af te zijn
Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Langdurige zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat zorgverzekeraars voor miljoenen euro’s beleggen in farmaceutische bedrijven
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat flexwerk verder oprukt, vooral onder jongeren
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stress veroorzakende klantbeoordelingssystemen
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De onduidelijke kosten van uitvaartverzorgers
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het grote aantal patienten dat klachten ervaart na de door de zorgverzekering afgedwongen overstap van medicijn
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vreemdelingenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Brief aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over een verzoek ivm toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de ING als huisbankier van de staat
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Dijksma over het bericht ‘Zorgverzekeraars beleggen zelf in peperdure medicijnen’
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Kwaliteit van zorg ; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over het bericht ‘In verpleeghuis De Leeuwenhoek krijgen ouderen soms een klap’
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Pia Dijkstra over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over onveiligheid in een woonwijk in Rosmalen
Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 +0200