Skip to content

SGVerslagen over de PvdA-activiteiten in de Staten Generaal (1e en 2e Kamer)

 Dossier  Stemmingen moties Defensie begrotingsonderdeel Personeel
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100
 Dossier  Stemmingen moties Gasvondst boven Schiermonnikoog
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Pakket Belastingplan 2018
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Dat een huiseigenaar alleen wil verhuren aan ‘mensen van Nederlandse afkomst’
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Arbeidsomstandigheden; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Arbeidsomstandigheden – Handhaving
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De ongelijke schadevergoedingen die grondeigenaren ontvangen bij het plaatsen van hoogspanningsmasten en leidingen op en onder hun grond
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Agenda van de vergaderingen van 19 december 2017
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Moorlag over het bericht dat België zijn kerncentrales langer zou openhouden
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Gezelschapsdieren met erfelijke gezondheidsproblemen
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Nationale Veiligheid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rond de bescherming tegen vijandelijke bedrijfsovernames en de bescherming van vitale sectoren
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018); Voorlopig verslag
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Jaarplan Inspectie SZW 2018
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Advies voor een herstart van het Huis voor klokkenluiders: advies, onafhankelijk onderzoek en preventie
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vragenuur: Vragen van het lid Hijink aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Siemens in Hengelo gaat sluiten.
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken 2018
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming motie Hormoonschandaal veevoersector uit 2002
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming aangehouden motie Personeel Defensie
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties OC&W begrotingsonderdeel Cultuur
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen Waardeoverdracht klein pensioen
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De enorme vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn tot lightrail
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 18 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over de Eurogroep/Ecofinraad
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over GGZ
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  EU-voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) COM(2017)343; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording schriftelijk overleg Eerste Kamer BNC-fiche PEPP
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Acute zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Ambulancezorg/Acute zorg
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Brief inzake Aanpak Klimaatwet en Klimaat- en Energieakkoord
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017 en het verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017 (Kamerstuk 21501-33-678) en het verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017 (Kamerstuk 21501-33-666)
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014); Eindverslag
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Brief regering; Aanpak Klimaatwet en Klimaat- en Energieakkoord
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85); Eindverslag
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister; Eindverslag
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces; Eindverslag
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De waarschuwing van Unicef over de zorgwekkende situatie van 8,5 miljoen kinderen in Syrië en omliggende landen
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Witwas- en andere criminele risico’s van bitcoins (EenVandaag, 9 december 2017)
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Afschrift brief aan wethouders van de studentensteden over maatregelen tegen hoge huren
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten; Eindverslag
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet); Eindverslag
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over de stijging van het aantal aangiften voor seksueel misbruik
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de aanpak van ondermijning
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het onder druk zetten van consumenten bij de aanschaf van keukens zonder bedenktermijn
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Lodders en Gijs van Dijk over de “carve out van gepensioneerden”.
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Toekomst van de krijgsmacht; Brief regering; Verhuizing FSC Eygelshoven
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Voortgezet Onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse van het onderwijsaanbod
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Geneesmiddelenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 november 2017, over Geneesmiddelenbeleid
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Van den Hul over het bericht ‘Geweld tegen Rohingya: ‘Massaslachtingen met honderden doden”
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over huurtoeslag in familiesituaties
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 november 2017, over Transportraad d.d. 5 december 2017
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Kwint, Westerveld en Van den Hul inzake het eindrapport van de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ‘Gewoon goed onderwijs!’
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 ; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, onderdeel Media
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat de consument nog steeds ten onrechte kosten betaalt aan verhuurmakelaars
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Het gevaar van rechts-extremisme
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De milieueffecten van bitcoins
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Nota naar aanleiding van het Verslag
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Milieu-overtredende bedrijven die hiermee wegkomen
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014); Nader voorlopig verslag
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht ‘Geheime deal: veel meer IS’ers mochten Raqqa ontvluchten’
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Verslag
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 50; 2017-12-08
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  JBZ-Raad; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda
Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Nog altijd kindhuwelijken in Nederland’
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over de zorg voor kinderen van ouders in detentie
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); verslag van een nader schriftelijk overleg inzake Verzoek reactie op brief FNV en CNV en brief Nederlandse Orde van Advocaten
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Moorlag over gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor omwonenden
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over de stijging van het aantal aangiften voor seksueel misbruik
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Brief inzake Verzamelwet pensioenen 2017 – overbruggingspensioen
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Besluit de dividendbelasting af te schaffen
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Begroting Buitenlandse Zaken 2018
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming motie Berichtgeving inzake mestfraude
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Agenda van de vergadering van 12 december 2017
Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Eindverslag
Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening); Eindverslag
Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over een Rotterdamse school die zorgleerlingen weert
Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Cegerek over afgeschreven elektronica van de rijksoverheid standaard recyclen (Kamerstuk 30196-533)
Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Nota over de toestand van ‘s Rijks financiën; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen voorbereiding Algemene financiele beschouwingen
Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2017, over het moment van de begrotingsbehandeling van VWS in relatie tot de premiestelling door zorgverzekeraars
Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Het lucratief bemesten van andermans grond
Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Begroting Koninkrijksrelaties 2018
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Mestbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Lelystad Airport: Een Ander Geluid
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord vragen van de leden Kuiken en Groothuizen over een gebrek aan capaciteit en kwaliteit bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Dijksma over het bericht dat huisartsen in achterstandswijken structureel overbelast zijn
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen Verzamelwet SZW 2018
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen 2018
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Gebruik van hoogwerkers bij asbestsanering
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Begroting Buitenlandse Zaken 2018
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Gasvondst boven Schiermonnikoog
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming Verzamelwet IenM 2018
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming Toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vragenuur: Vragen van het lid Kuiken aan de minister voor Rechtsbescherming, bij afwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid, over de actie van Pegida tegen de bouwlocatie van een moskee in Enschede.
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Integriteit van het lokaal bestuur in Limburg
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Digitale verkrachting
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 49; 2017-12-01
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Rapport ‘Het inkomen van de Koning’: De totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk huis (1972)
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de uitspraken van de president-directeur van ProRail over spoorlopers
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector; Brief regering; Oplossingsrichting Tijdelijk besluit postbezorgers
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Opzegging statuut VN-organisatie Industriële Ontwikkeling
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming Vastleggen en bewaren van kentekengegevens
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Fraudebestrijding in de zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2017, over Zorgfraude
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2017, over de Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Mestbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2017, over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht dat overwaarde moeilijk te gelde te maken is
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De zaak Julio Poch
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De vrijspraak van Julio Poch
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vrijspraak van de heer Poch in Argentinië
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Het instellen van een draagmoederbank
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De strafrechtelijke aanpak van matchfixing
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 ; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, onderdeel cultuur
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Witboek over de toekomst van Europa; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU)
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 ; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 november 2017, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het uitstel van de slaag-zakregeling
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen); Eindverslag
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Kwint over het berichtGroot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen niet’
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de onveiligheid van ‘Internet of Things’ in Nederland
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk; Eindverslag
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 ; Amendement; Amendement van het lid Van den Hul over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het voortgezet onderwijs
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Groothuizen over het Landelijk Bureau Vermiste Personen
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Kindermishandeling op Aruba
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De “achterdeurproblematiek” van coffeeshops
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  De “Hoornse zedenzaak”
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Snelle betekenisvolle rechterlijke interventies
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Politie; Brief regering; Aanpak knelpunten in het proces vermissingen bij de politie
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 ; Amendement; Amendement van het lid Van den Hul over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het primair onderwijs
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over mediation in het strafrecht
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Slachtofferbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2017, over Slachtofferbeleid
Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Tussenrapportage pilot stroomstootwapen
Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Raad voor de rechtspraak; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Het pleidooi van gemeenten om meer soorten van de wietproef toe te staan
Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Kindermisbruik op Aruba
Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Eindverslag
Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100

 Dossier  EU-voorstellen: Commissiemededeling en verordening inzake het Europees Defensiefonds COM(2017)294 en COM(2017)295; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen Europees Defensiefonds
Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100